Obama2-15-11NewsConfLefthandflkyinglikethisChipSomoGtty